Strategie 2030

 

2022 was een jaar met twee gezichten. De pandemie liet zich nog voelen. Toch blies er ook een wind van vernieuwing door de organisatie. Een nieuwe missie, visie en strategie werd gelanceerd. Die strategie wordt gekenmerkt door samenwerking. Hoe kan het ook anders? Het UZA wil complexe maatschappelijke uitdagingen aanpakken zoals zorgen voor een preventief gezondheidsbeleid en het toegankelijk houden van topklinische zorg voor iedereen. Dat doe je met een breed en inclusief netwerk van partners met uiteenlopende expertise, ervaring en bijdragen. In een regio van 1,2 miljoen burgers en vol boeiende publieke en private organisaties is er veel mogelijk.

Dit jaar – 2023 – wordt een scharnierjaar. We tekenen verder aan de plannen voor een toekomstgerichte campus. We aligneren volop met UAntwerpen om mensen te laten blijven kiezen voor de zorg. En inspireren en ondersteunen hen om hun talent om te zetten in iets wezenlijks. Onder de vlag van Antwerp Health Harbour, creëren we samen duurzame partnerschappen waarin gezondheid en betrouwbare topzorg voor burgers het gemeenschappelijke doel vormen. Het begint met wetenschap, en eindigt in nieuwe, gepersonaliseerde oplossingen en meer wijsheid over gezond leven en een gezonde regio. Met burgers en patiënten mee aan de ontwerptafel voor meer levenskwaliteit in al zijn aspecten.
Verderop in dit jaarverslag leest u over de vele concrete realisaties die hieruit alvast zijn ontstaan het voorbije jaar.

Het tijdperk van samenwerken aan de missie is nog maar net begonnen. Zorg en gezondheid is de sector van de toekomst. We blijven investeren in ruimte voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Data en technologie zullen ons helpen om ziekten te voorkomen, patiënten meer zelfbeschikking over hun leven terug te geven, gerichte behandelingen te verbeteren, en zoveel meer. Maar in de kern blijft een effectieve gezondheidszorg een zaak van verbinding en vertrouwen tussen mensen.

 

Strategie 2030

Onze ambitie

Onze ambitie

 

De toekomstvisie van UZA/ UAntwerpen is gericht op samenwerking met alle partners binnen het zorgecosysteem.​

Kerndoel

Samen zorgen we ervoor dat patiënten, studenten, onderzoekers en verwijzers steeds bij ons terecht kunnen voor excellente zorg, opleiding en onderzoek. Als academische spelers engageren UZA/UAntwerpen zich om zorg voor de complexe patiënt te ontwikkelen en aan te bieden vanuit een holistische visie op gezondheid. Door daarnaast ook hoogkwalitatieve opleiding- en onderzoeksmogelijkheden te voorzien voor studenten, onderzoekers en andere actoren blijft de continuïteit van zorg gegarandeerd.

Langetermijnambitie

Het UZA en UAntwerpen willen een voortrekkersrol spelen in de uitbouw van de Antwerp Health Harbour – een performant innovatief zorgecosysteem in de regio Antwerpen dat complexe maatschappelijke gezondheidsvraagstukken succesvol aanpakt op basis van een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende actoren.

Binnen het innovatief zorgecosysteem bestaat een nauwe samenwerking tussen alle medische en niet-medische actoren binnen het ziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW) van de Universiteit Antwerpen, samenwerking binnen het ziekenhuisnetwerk Helix, samenwerking met alle zorg en welzijnsactoren in de regio Antwerpen en samenwerking met alle spelers direct en indirect verbonden aan de Antwerp Health Harbour.

Antwerp Health Harbour: een diverse waaier aan spelers

Het ecosysteem bestaat uit een diverse waaier aan spelers:

 • zorgprofessionals (vb. eerstelijn, ziekenhuismedewerkers)
 • onderzoeksinstellingen (vb. universiteit, hogescholen, instituten)
 • patiëntvertegenwoordigers
 • industrie (vb. farmaceutische industrie, medtech, biotech, chemie, transport)
 • beleid (lokaal, regionaal, federaal)
 • financiers (vb. publieke en private verzekeringsinstellingen, private equity)
 • onderwijs
 • gemeenschapsvertegenwoordigers (vb. geloof, buurtwerking)
 • belangenorganisaties

 

Door een waaier aan actoren op te nemen in het innovatief zorgecosysteem wordt een health in all policies aanpak gefaciliteerd waarmee het gezondheidspotentieel van de mensen uit de regio wordt gemaximaliseerd. Het ecosysteem fungeert als een proeftuin voor nieuwe zorgmodellen uit te testen. Succesvolle concepten worden snel opgeschaald binnen de regio en waar mogelijk geëxporteerd naar andere regio’s, nationaal en/of internationaal. Zo worden verworven inzichten maximaal gevaloriseerd en wordt de wil om samen andere gezondheid uitdagingen aan te pakken continue versterkt.

HetUZA/UAntwerpen willen als belangrijke werkgevers in de regio ook een attractieve, stimulerende en veilige werkomgeving realiseren waarin alle medewerkers hun talenten maximaal kunnen ontplooien.

Onze kernwaarden als kompas

 • Op wetenschap gebaseerde innovatie: UZA/UAntwerpen stimuleren innovatie in al hun kerntaken en activiteiten
 • Holistische aanpak: De organisaties hebben in hun werking oog voor zowel de fysieke als mentale, sociale en spirituele dimensie van gezondheid.
 • Samenwerking: UZA/UAntwerpen werken samen met huidige en toekomstige partners op nationaal en internationaal vlak
 • Inclusie: De organisaties bevorderen een inclusieve omgeving voor patiënten en medewerkers en omarmen diversiteit in alle vormen
 • Duurzaamheid: UZA/UAntwerpen streven naar duurzaamheid op vlak van gezondheid, medewerkers, materiaal, milieu en financiën
 • Integriteit: De organisaties engageren zich om steeds ethisch te handelen in elke beleidskeuze

 

Bron: Strategie UZA/UAntwerpen 2030 | Strategische visietekst – Deloitte | Mei 2022

Onze kernopdrachten en maatschappelijke bijdrage

Onze kernopdrachten en maatschappelijke bijdrage

 

Als universitaire spelers zetten UZA/UAntwerpen in op drie kerntaken met als doel een bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante gezondheidsvraagstukken

Medisch aanbod: excellente zorg

UZA/UAntwerpen engageren zich om een voortrekkersrol op te nemen binnen het supraregionale zorgaanbod door universitair kwalitatief hoogtechnologische zorg aan te bieden.

Doelstellingen:

 • UZA als referentiecentrum voor supraregionale zorg voor patiënten met een complexe zorgnood.
 • Evidence-based medicine: wetenschappelijke onderbouwing van elke stap binnen de patient journey
 • Faciliteren van innovatieve zorgprogramma’s en zorgmodellen in samenwerking met alle actoren in het innovatief zorgecosysteem

 

Onderwijs en opleiding

Het opleiden van artsen, verpleegkundigen en paramedici in samenwerking met alle actoren binnen de Antwerp Health Harbour is een tweede kerntaak waarop UZA/UAntwerpen zich samen toeleggen.

Doelstellingen:

 • Verzekeren van hoogkwalitatieve stage- en opleidingsmogelijkheden
 • Opzet van samenwerkingsprotocollen binnen de faculteit FGGW, met andere faculteiten van de UAntwerpen en andere onderwijsinstellingen (bijv. andere universiteiten, hogescholen, instituten)
 • Stimuleren van ondernemerschap doorheen de hele organisatie

 

Onderzoek en valorisatie

UZA/UAntwerpen richten zich als academische spelers op het uitvoeren van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Hierbij wil men maximaal de resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek valoriseren binnen het innovatieve zorgecosysteem om zo de kwaliteit van zorg voor de patiënt continue te optimaliseren.

Doelstellingen:

 • Uitvoeren van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek: maximaal inzetten op vertaling van wetenschappelijke resultaten naar klinische toepassingen.
 • Samenwerking op vlak van wetenschappelijk onderzoek (bv. facultaire leerstoelen rond specifieke wetenschappelijke thema’s).
 • Valoriseren van het onderzoek binnen het zorgecosysteem door samenwerking met de verschillende actoren maximaal te stimuleren. Enerzijds wordt onderzoek gedreven door thema’s relevant voor het zorgecosysteem. Anderzijds zullen de resultaten uit het onderzoek verder het zorgecosysteem transformeren.

 

Bijdrage aan maatschappelijke gezondheidsvraagstukken

Bij het uitvoeren van hun kerntaken, willen UZA/UAntwerpen steeds een impact leveren op heersende maatschappelijke thema’s die het gezondheidslandschap in de regio mee zullen transformeren in te toekomst: luchtkwaliteit, kansen voor kinderen, middelengebruik en verslavingsproblematiek, slachtoffers vanuit het verkeer en de haven.

Samenwerking met de actoren binnen het innovatief zorgecosysteem is essentieel om een meerwaarde te creëren voor de maatschappij en een antwoord te bieden op complexe maatschappelijke gezondheidsvraagstukken.

De meerwaarde van samenwerking

De meerwaarde van een samenwerkend zorgecosysteem

 

UZA/UAntwerpen engageren zich om via samenwerking binnen het zorgecosysteem meerwaarde te creëren voor de verschillende actoren in dit zorgecosysteem.​

Vanuit hun universitair karakter bieden UZA/UAntwerpen in de eerste plaats een meerwaarde voor de patiënt, hun medewerkers, zorg- en welzijnsactoren uit de regio, studenten, beleidsmakers, de industrie en de media. Omgekeerd bieden al deze actoren ook een meerwaarde voor het UZA/UAntwerpen.

UZA/UAntwerpen kunnen voor de verschillende actoren binnen het zorgecosysteem een meerwaarde bieden:

De verschillende actoren binnen het zorgecosysteem kunnen op hun beurt meerwaarde bieden voor UZA/UAntwerpen:

Bron afbeeldingen: Strategie UZA/UAntwerpen 2030 | Strategische visietekst – Deloitte | Mei 2022

Nodige bekwaamheden

Welke bekwaamheden hebben we nodig?

 

Om onze strategie succesvol te realiseren zetten UZA/UAntwerpen in op het verder ontwikkelen van vijf bekwaamheden:

 

Bron: Strategie UZA/UAntwerpen 2030 | Strategische visietekst – Deloitte | Mei 2022

Managementtools en organisatiestructuur

Welke managementsystemen hebben we nodig?

 

Om de gehele strategie van UZA/UAntwerpen te kunnen realiseren, dienen we ook te reflecteren over welke organisatiestructuren en managementtools hiervoor nodig zijn.

Horizontale organisatiestructuur

Op vlak van organisatiestructuur kiezen UZA/UAntwerpen ervoor om een meer horizontale organisatiestructuur te realiseren met een beperkt aantal verticale pijlers. UZA/UAntwerpen willen samenwerking en informatiedoorstroming binnen de organisaties maximaliseren door in te zetten op autonomie van diensten en het delen van kennis, interfacultair en interdisciplinair.

KPI’s

Om de doelstellingen in de strategie te meten en op te volgen definiëren UZA/UAntwerpen specifieke key-performance indicators (KPI’s) die het mogelijk maken om het beleid waar nodig tussentijds bij te sturen in lijn met de gemaakte strategische keuzes.